Vår politik

Samhällsproblemen får aldrig utnyttjas till att ställa människor emot varandra. Högern säger sig värna Sverige men har en politik som förstör just det som vi älskar med vårt land. Gemenskapen, tilliten till varandra, den generella välfärden, vår rena miljö och jämställdhet.

Det finns en annan väg. Vi ska visa varandra respekt och bygga ett starkare samhälle tillsammans, stad och land – hand i hand. Sverige behöver mer tillit, gemenskap och framtidstro – inte mindre.

Vi är stolta över Sverige. Vi är stolta över Nora kommun. Vi vet att vi gemensamt kan bättre och därför vill vi satsa på Nora kommun.
Med vår politik vill vi skapa en trygg tillvaro för dig som bor i Nora kommun.  Vi vill locka fler människor att lämna trångbodda lägenheter i storstan och hitta sitt arbete och sin bostad i vackra Bergslagen.

Barn och ungdomar

Alla barn växer inte upp med samma förutsättningar, och alla barn får inte en trygg start i livet. Det vill vi ändra på, vi vill ge Noras barn och ungdomar en så bra start i livet som möjligt.
Med en trygg start i livet och meningsfulla aktiviteter, i kommunal regi eller i någon av de ideella föreningarna i kommunen, kan vi som samhälle hjälpas åt att ge våra barn och ungdomar en bättre start i livet.

Därför vill vi:

 • Satsa på fritidsgård för åldersgruppen 10-12 åringar.
 • Satsa på fritidsgård eller annan verksamhet riktad till fordonsintresserade ungdomar. Skapa en miljö där sunda vuxna förebilder finns med.
 • Utveckla och värna fritidsgårdens verksamhet, satsa resurser för att klara en bra verksamhet med utökade öppettider.
 • Ha minst två fritidsgårdar i kommunen och sommaröppen fritidsgård med lägerverksamhet.
 • Satsa på rockskola med studieförbunden.
 • Utveckla kultur- och naturskolans verksamhet.
 • Se även ”Föreningsliv och idrott”.

Bostäder

Bostad är en social rättighet. Norabostäders roll som allmännytta ska värnas och bostäder ska finnas för alla, oavsett storlek på plånboken.
Eftersom det är dyrt att bygga, och kommunens ekonomi är begränsad, är vi positiva till att fler privata hyresvärdar väljer att bygga nytt i kommunen.
Vår kommun behöver en långsiktig plan för boendebehoven och vi vill att det ska byggas såväl hyresrätter, som bostadsrätter och egna hem.

Därför vill vi:

 • Värna Norabostäders roll som allmännytta, vi ska fortsätta utveckla vårt gemensamma fastighetsbestånd.
 • Planera för nya bostadsområden och fler villatomter, t.ex. i Hagbyområdet mot Gyttorp.
 • Att bostadsbyggandet ska ske i hela kommunen 
 • Utreda hur vi kan få i gång byggnationer av fler hyresrätter och bostadsrätter
 • Fortsätta se över/uppdatera de gamla detaljplanerna för att möjliggöra att fler kan göra utbyggnader, carportar, garage m.m.
 • Det är viktigt att även bygga bostäder för ungdomar och äldre

Föreningsliv och idrott

 När våra ungdomar har en plats att gå till, oavsett om det är en idrottsträning, en fritidsgård eller en aktivitet i en lokal förening, så skapar det ett tryggt och meningsfullt sammanhang bortanför kriminaliteten. Vi ska fortsätta att ge stöd till den ideella sektorn, inte minst genom idrotten och folkbildningen.
Därför vill vi:

 • Samverka med föreningslivet och ideell sektor för att skapa ett starkt civilsamhälle.
 • Fortsätta utveckla Digerbergområdet (utsiktstorn, trapp)
 • Fortsätta utveckla Norvalla
 • Utreda utveckling av simhallen, till exempel med barnbassäng.
 • Satsa på lokaler för fritidsverksamhet – idrottshall/bollhall
 • Utveckla biografen
 • Bidra till att föreningslivet och ideell sektor utvecklas.

Förskola

Förskolan ska vara likvärdig och kompensera för barnens olika bakgrund när det gäller till föräldrars utbildningsbakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Vi socialdemokrater lovar att sätta barnen främst.
Vi vill ha tillgänglig förskola i hela kommunen för Noras föräldrar och barn, i bra lokaler med hög andel utbildade lärare.

Därför vill vi:

 • Bygga ny förskola i Nora tätort. 
 • Fortsatt ha en hög kvalitet inom barnomsorgen med generösa öppettider.
 • Utreda behovet av Nattis.
 • Utreda behovet/förutsättningarna för “Ur och skur förskola”
 • Sträva efter att ha 70 procent förskollärare och 30 procent barnskötare i förskolan.
 • Utreda möjligheten till förskola mer än 15 timmar när man är föräldraledig med syskon eller arbetssökande
 • Förskolor ska även i fortsättningen finnas i Järnboås och Dalkarlsberg

Gata/ Park

I Nora ska det vara möjligt att ta sig fram med bil, cykel eller till fots. Därför är det viktigt att det finns trygga gång och cykelbanor, bra vägar och parkeringsmöjligheter.
Vi vill även att det ska finnas inbjudande parker och grönområden. Vi är glada över att det finns ett flertal naturreservat i vår kommun, många badplatser och parker.

Därför vill vi:

 • Bevara och utveckla badplatser.
 • Se över belysningen i hela kommunen.
 • Fortsätta öka tillgängligheten i “stadsrummet” för funktionshindrade (pengar avsätts varje år).
 • Förlänga Strandpromenaden i båda riktningar (både mot Stensnäs och Hitorp).
 • Skapa gästbåtplatser.
 • Fortsätta utveckla Alntorps ö.

Hela Nora ska leva

Vi socialdemokrater vill att hela Nora ska leva. För oss betyder det att klyftan mellan stad och land minskas.
Det ska inte vara kommunen som gör allt, men kommunen ska verka för att idéella krafter som skapar livfulla aktiviteter och gemenskap i vår kommun stöttas.

Därför vill vi:

 • Fortsatt dialog i bygderådet för att utveckla hela kommunen.
 • Utveckla landsbygden utifrån den nya landsbygdsstrategin
 • Att förskolor ska fortsatt finnas i Järnboås och Dalkarlsberg.
 • att skola ska fortsatt finnas i Järnboås
 • Utreda hur kulturbidraget eller andra kommunala insatser kan användas för att få mer arrangemang/festival/populärkultur och stötta uppstarten av nya och livfulla aktiviteter/arrangemang.
 • Värna fritidsbankens verksamhet.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är viktig för att kunna resa till och från arbete och studier. Den är viktig för en aktiv fritid. Den är en viktig del för att minska belastningen på klimatet. Kollektivtrafiken är därmed ett oerhört viktigt verktyg för att utveckla hela vårt län. Vi vill arbeta för att Nora tar del av de regionala pengarna i länstransportplanen till att bygga fler gång- och cykelbanor i kommunen.
Därför vill vi:

 • Fortsätta verka för att Länspendeln ska bli verklighet med tågförbindelse Nora-Örebro.
 • arbeta för ättre förbindelser mellan Nora och Lindesberg, jobba för tätare bussturer.
 • Fortsätta jobba för gång/cykelbana Ås-Striberg.
 • Förbättrad gång/cykelbana till Ica Supermarket.
 • Bygga samman Noras stadskärna med busstrafik genom att göra det möjligt att köra bussar över Plåthammarsbron.

Kommunen som arbetsgivare

Det är av oerhörd vikt att arbetsmiljö och arbetsvillkor är tillräckligt attraktiva för att behålla nuvarande medarbetare, locka fler att söka utbildningar och ta jobb i välfärden. Det ska vara möjligt att kombinera ett aktivt familjeliv och fritid med arbetet. Det ska vara möjligt att över tid kunna kompetensutveckla sig och därmed ta större ansvar. Det är nödvändigt att också löneutvecklingen speglar dessa intentioner.
Därför vill vi:

 • Särskilda insatser för att utveckla det goda ledarskapet ska göras 
 • Chefer ska inte ha fler medarbetare än att god arbetsledning kan ges 
 • Kompetens- och ledarskapsutveckling ska stå i centrum för att klara rekryteringar 
 • Det ska finnas goda möjligheter att ta nya arbetsuppgifter inom organisationen
 • Kommunen ska ha jämställda löner mellan kvinnor och män 
 • Lönesättningen ska vara så utformad att den kan användas för att nå måluppfyllelse och resultat
 • I kommunen ska heltid vara en rättighet och deltid en möjlighet 
 • Genom satsning på god personalhälsovård och friskvård ska anställdas trivsel och utveckling främjas
 •  Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra arbetsmiljö 
 •  I upphandlad verksamhet ska det finnas kollektivavtal och arbetsmiljöplaner i hela entreprenörskedjan

Miljö

Även Nora kommun ska bidra i den gröna omställningen.
Övergripande ska klimatmål vara styrande vilket exempelvis innebär att kommunens bilpark ska vara fossilfri, solceller ska installeras vid byggnation där så är möjligt. Vi tror också på att förenkla för dig som medborgare på återvinningscentralen i Nora genom självbemanning s.k. ”meröppet”.
Därför vill vi:

 • “Meröppet” till återvinningscentralen (självbemanning).
 • Flytta ut t.ex. ris och kompost utanför staketet på återvinningen.
 • Fortsätta verka för god täckning av laddstolpar för elbilar i hela kommunen.
 • Implementera agenda 2030 i kommunen.
 • Energieffektivisera Nora kommun, bl.a. snabba på byte till ledlampor i gatubelysning.
 • Utreda förutsättningar för en solcellspark.
 • Genomföra fler insatser för att skydda viktiga pollinerande insekter.

Näringsliv

Vi vet att jobb skapar trygghet, framtidstro och gör Sverige mer jämlikt. För att vi ska hålla i detta krävs goda relationer med näringslivet och en attraktiv näringslivspolitik. Den vill vi ta fram i brett samarbete med ett gemensamt mål mot ett Nora med större tillväxt. Fler ska utbildas för att matcha efterfrågan hos vår kommuns företagare och för vår välfärd.
Därför vill vi:

 • Uppdatera och utveckla näringslivsstrategin.
 • Skapa mer byggklar industrimark.
 • Utveckla upphandlingsförfarande och rutiner för att köpa så mycket tjänster och varor från närproducerat och/eller lokala företag som möjligt.
 • Upphandla av seriösa företag som har kollektivavtal och god arbetsmiljö.
 • Ha ett gott samarbetet mellan turistbyrån och Noras näringsidkare.
 • Uppdatera och utveckla kommunens näringslivsarbete för att skapa fler jobb i kommunen och öka näringslivsrankningen. (tät kontakt med företagen, underlätta nyetablering och verksamhetsutökning)
 • Fortsätta satsa på en levande och mysig stadskärna.
 • Samverka med företag i kommunen för att skapa ett starkt civilsamhälle.

Skola

Vi socialdemokrater lovar att sätta barnen främst. I vår kommun så vill vi göra stora satsningar på eleverna under de kommande åren, att bygga en ny högstadieskola är nödvändigt och en rejäl satsning. Skolan ska vara likvärdig och kompensera för elevernas olika bakgrund när det gäller till exempel föräldrars utbildningsbakgrund eller ekonomiska förutsättningar.
Därför vill vi:

 • Bygga nya Karlsängskolan.
 • Utveckla skolornas utemiljöer
 • Nora ska fortsatt ligga högt i mätningar över skolan
 • Värna elevhälsan
Foto: Gustav Gräll

Turism

Turism och besöksnäring har stor betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet, så även i Nora. Vi är stolta över Noras kultur, evenemang, muséer, veteranjärnväg, Ralph Erskines Gyttorp, kommunens kulturminnesmärkta områden, mountainbike- och vandringsleder och allt annat som lockar turister och bidrar till Noras besöksnäring.

Vi vill värna turismen
Därför vill vi.

 • Vision Station – fortsatt satsning
 • Ställplats vid Käppsta för cykelturism
 • Fortsätta marknadsföra Nora för att locka turister
 • ”Snygga till” ställplatsen i Nora (vid Skojarbacken).
 • Värna stadskärnan och den unika kulturminnesmärkta miljön.
 • Fortsätta utveckla Alntorps ö.

Trygghet/ Lag & ordning

I Nora har vi statistiskt sett en låg brottslighet, men vi kan inte ta statistiken för given. Vi vill fortsätta göra Nora tryggare.
Därför vill vi:

 • Förbättrad trygghet och belysning vid resecentrum/station
 • Förbättrad trygghet och belysning vid återvinningsstationerna
 • Fortsatta samarbeten med polisen och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för ökad trygghet.
 • Bekämpa brotten, men också brottens orsaker.  Stärka det brottsförebyggande arbetet och civilsamhället.
 • Ungdomar är en speciellt utsatt grupp, därför vill vi värna fritidsgårdarnas och socialtjänstens verksamhet och fältassistenter.
 • Öka samarbete mellan näringsliv, skola, fritidsgård och andra aktörer för att ge motivation till att hålla sig borta från brottslighet.

Äldreomsorg

Nora kommun har en hög andel äldre i befolkningen. Det innebär stora utmaningar för kommunens ekonomi och för vår gemensamma välfärd. Vi vill därför säkerställa personalförsörjningen och se till att omsorgen håller hög kvalitet.

En bra samverkan mellan sjukvården i Region Örebro län och vård och omsorg i Nora kommun bidrar till att hålla en god kvalitet i kommunens verksamheter.
Vi tror på att skapa samt stötta initiativ som bidrar till ökad social samvaro i kommunen.

Därför vill vi:

 • Nytt äldreboende Rosen, i samarbete med region Örebro län.
 • Skapa ett centrum för äldre med social mötesplats för boende, vänner och anhöriga, t ex genom att utveckla Tullbackagården.
 • Göra äldreomsorgen till en attraktiv arbetsplats genom att arbeta ut en plan för hur vi kan säkra personalförsörjningen.
facebook Twitter Email