Nora – en hållbar kommun för alla!

 

Nu är budgeten för Nora kommun 2018 beslutad i kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och Miljöpartiet fortsätter sin gemensamma satsning för en hållbar kommun. Trots att budgeten för 2018 är stram väljer vi att göra tydliga satsningar inom äldreomsorgen, barn och unga samt klimat och miljö. Samtidigt inleder vi en stor satsning på landsbygdsutveckling. Hela Nora kommun ska ha möjlighet att, på ett hållbart vis, kunna utvecklas och landsbygden ska vara ett boendealternativ för ett gott liv.

Barn och unga                      

Digitalisering
Under 2016 och 2017 beslutade kommunen om IKT–utvecklingsstrategier för grundskola och förskola. Nu riktar vi en särskild budgetförstärkning till en utbildningsinsats för att stärka IT-satsningen i skolan och förskolan. Det är viktigt att ge förutsättningar för att säkerställa att genomförandeprocesserna för dessa strategier blir lyckosamma.  Satsningen innebär utbildning för skolledare och ett antal utvalda pedagoger (lärspridare).

Vi gör också en fortsatt budgetförstärkning för att stimulera IT-utvecklingen i grundskolan för att ge möjlighet för inköp/leasing av IT-verktyg (lärplattor, chromebooks eller datorer).

Sommaröppet på fritidsgården 2018
Sommaren 2017 hade fritidsgården sommaröppet. Det var ett försöksprojekt som slog väl ut. Det blev succé med cirka 40 ungdomar i snitt per kväll. Det var nästan 50 procent ungdomar med invandrarbakgrund.

Nu riktar vi en budgetförstärkning inför 2018 för att möjliggöra sommaröppet på fritidsgården. Det ser vi som en viktig satsning för våra ungdomar. Speciellt viktigt inför sommaren 2018 är utmaningen att få fler flickor till fritidsgården. Under sommaren var 25 procent av besökarna flickor.

För att möjliggöra sommaröppet krävs både extra resurser och en långsiktig planering i samarbete med socialen, polis och föreningar.

Resursförstärkning av grundsärskolan
Här sker en resursförstärkning för 2018 med inriktning träningsskola.

Naturskola
Tillsammans med Studiefrämjandet driver Naturskyddsföreningen i Nora en Naturskola. Till skillnad från t ex Örebro drivs Noras Naturskola ideellt.

Här är Gyttorps skolträdgård en lysande exempel. Från en tråkig skolgård är den i dag en blomstrande, inbjudande skolgård. Det finns mycket mer att göra. Flera skolor har frågat om det inte går att göra något liknande på deras skola.

Naturskolan på Alntorps ö i Nora har varit en populär sommarlovsaktivitet för gamla och unga de senaste åren. Målet med Naturskolan är att lära barn att vara miljömedvetna.

Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill avsätta pengar för en Naturskola så att Naturskyddsföreningen i Nora kan fortsätta ta ansvar för den. Pengarna som avsätts ska gå till en utomhuspedagog som jobbar minst halvtid med organisation och utomhuspedagogisk verksamhet med skolorna.

Kulturskola
Det är viktigt att det finns ett brett utbud på fritiden oavsett om man vill syssla med idrott, kultur, teknik eller annat.

Nora har en stark kulturtradition som vi behöver vidareutveckla. En väl fungerande kulturskola är ett viktigt kugghjul för att den traditionen ska leva vidare och hitta nya vägar in i framtiden.

En kulturskola skulle höja attraktionskraften för Nora. Vi avsätter pengar för en tänkt start under2018.

Fältassistent
Vi avsätter också medel till fältassistenter för att öka det förebyggande arbetet kring våra ungdomar.

Vi vill öka tryggheten i Nora kommun.

Allaktivitetshus
Vår fortsatta satsning på ett allaktivitetshus, med utrymme för alla åldrar, är också ett mycket viktigt inslag för att ge möjlighet till olika fritidssysselsättningar. Vi ser det som en bra förebyggande verksamhet.

Äldreomsorg

Vi ger en resursförstärkning till äldreomsorgen för att verksamheten ska klara en nödvändig utökning av nattbemanningen. Vi öronmärker pengar till detta i vår budget.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsar också på att erbjuda personal i äldreomsorgen rätt till önskad tjänstgöringsgrad. Det är en av flera viktiga åtgärder för att göra arbetet inom äldreomsorgen mer attraktivt.

Landsbygdsprojekt

Hela kommunen ska leva. Tillsammans med de som bor i bygderna ska Nora kommun, under det närmaste året, ta fram ett landsbygdsutvecklingsprogram. Utgångspunkten för programmet ska vara att landsbygden i framtiden ska vara socialt hållbar, där ekonomin är medlen och ekologin sätter ramarna.  Som stimulansmedel för landsbygdsföreningarnas utvecklingsprojekt avsätts 500 000 kr i två år. Kommunen avsätter ytterligare 300 000 kr för att anställa en landsbygdsstrateg.

Man ska inte alltid vara bunden till bilen om man bor på landet. För att förbättra tillgängligheten och mobiliteten för boende på landsbygden har Nora kommun anmält sig till Länstrafikens pilotverksamhet med närtrafik. Tanken är att Länstrafiken erbjuder anropsstyrd kollektivtrafik när ordinarie servicetrafiken har lågtrafik under dygnet (mellan 10.00 och 15.00 samt efter 18.00). Blir vi pilotkommun ska Nora kommun lägga till 150 000 kronor för att marknadsföra den nya servicen.

Klimat och miljö

Nora kommun arbetar för att all verksamhet inom kommunen ska vara klimatneutral. Kommunens verksamheter ska inte tära på jordens resurser och inte heller släppa ut klimatfarliga gaser som bidrar till uppvärmningen av planeten. För att vässa kompetensen och driva på denna utveckling gör vi en satsning i budgeten, 300 000 kronor, för att anställa en miljöstrateg under 2018.

Personalbefrämjande

Förutom rätt till utökad sysselsättningsgrad inom äldreomsorgen vill vi också satsa på erbjudande om stöd att köpa cykel:

Personalen är kommunens viktigaste resurs. Precis som flera andra kommuner i vårt län vill vi att Nora kommun ska underlätta för personalen att välja cykel framför bil. Det gynnar både hälsa och klimat. Kommunen kommer därför att erbjuda all personal att köpa valfri cykel, också elcykel, via bruttolöneavdrag.

facebook Twitter Email