Noraskolorna bäst i länsklassen!

Besökte SKL:s hemsida och klickade mig fram till Skola, Förskola/Forskning och hittade en skrift, som är nedladdningsbar, av utbildningsforskaren John Hattie. Skriften är en sammanfattning av Hatties metastudie om vad som påverkar elevernas resultat.

Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem från andra insatser och metoder? Omvänt, vilka insatser bör skolan helst undvika i sitt förbättringsarbete? Intressant studie som varmt rekommenderas.

Utskottets verksamheter har gjort ett bra 2016. Inom alla verksamheter har man jobbat med kostnadsmedvetenheten och lyckats mycket bra.

Antalet elever i Noras kommunala grundskolor var i genomsnitt 1 113 barn vilket är en ökning från 2015 med 68 barn (6,5 procent). Andelen elever inom grundskola som nått kunskapskraven i alla ämnen har ökat under 2016. Andelen elever med behörighet till gymnasieutbildning har fortsatt att öka. Ökningen är både inom andelen behöriga till yrkesprogram och till de högskoleförberedande programmen. Meritvärdet har däremot sjunkit något under 2016.

Nora hade 2016 bäst resultat i länet både i SKL:s öppna jämförelser, Lärarförbundets ranking och LR:s ranking.

Under året kommer jag att besöka alla våra verksamheter. Hittills har jag bland anat besökt Gyttorps förskola, där jag fick träffa hela personalgruppen. Intressanta och lärorika diskussioner om förskollärarbristen, gruppstorlekarna och vikten av att lyssna på professionen.

I förskolorna fanns i genomsnitt 472 barn inskrivna och cirka 13 barn i pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån 70/30 har nästan uppfyllts. Andelen förskollärare var 69.5, barnskötare 28.4 och outbildade 2.2 procent.

Bildningschef och rektorer har besökt Glömstaskolan, i Huddinge kommun. Det är en skola som har beskrivits som en av Sveriges mest moderna skolor och där man arbetar utifrån en modern pedagogik. Skolbyggnaden har en utformning där man gått ifrån traditionella klassrum och korridorer. Lokalernas fysiska utformning stöttar ett aktivitetsbaserat arbetssätt i skolan.

Planering pågår att även politiken ska besöka skolan och rektorn på skolan. Detta för att ge nya tankar inför Noras projekt Karlsängen.

Ulla Bergström

Ordförande i Barn- och ungdomsutskottet

facebook Twitter Email