Avsiktsförklaring för äldreboende

Vi har nu tagit en avsiktsförklaring tillsammans med Länsgården och region Örebro för att se om vi kan bygga ett särskilt boende för äldre. Det ska byggas vid vårdcentralen och det innebär att vi då kan ha ett ännu bättre samarbete med vårdcentralen. Det är bra för alla parter, kommunen de som bor på boendet och vårdcentralen.

Bygget innebär också att Nora får flera platser på särskilt boende. Planer finns också på att använda en del av Hjernet till korttidsvård. Behoven av platser på särskilt boende och korttidsvård kommer att öka, så att det kommer till fler platser är till god hjälp inför framtiden.

Tullbacken kommer att byggas om till ett trygghetsboende. Trygghetsboende är något som saknas i Nora. Vi har inte haft något mellan att bo hemma och särskilt boende, alltså  ett mellanboende.

Nedre botten på Tullbacken kan användas till social samvaro. Det är också något som vi saknar i Nora i dag, en samlingspunkt för äldre där man kan träffas och umgås. Där ska också finnas möjlighet i någon form att fika, äta.

En del av Tullbacken  kan också eventuellt  användas till LSS-boende, vi kommer att ha behov även av LSS-platser  i framtiden.

Med denna avsiktsförklaring så kan vi göra mycket för de äldre, många av de saker vi har saknat.  Ökat antal platser på äldreboende, ett mellanboende och plats för social samvaro.

Margaretha Ericsson

Ordförande i Socialutskottet

facebook Twitter Email