Höjt tandvårdsbidrag, jämställdhetsmyndighet och mycket mer

Första halvan av riksmötet 2016-2017 närmar sig sitt slut. Alla utskott genomför nu sina debatter om budgeten för 2017. Debatter, men självklart också beslut om budgetar som skall finansiera styrningen av landet under kommande år. Trots att vi inte har en majoritet av riksdagen som står bakom budgeten, så innebär det faktum att alla borgerliga partier lägger varsin budget att vi ändå får igenom den.

Mitt utskott, socialutskottet, har utgiftsområde nio, hälsovård, sjukvård och social omsorg till en total kostnad av ca 68,5 miljarder.

Här kommer lite nyheter ur innehållet.

 • Ökat stöd till vården till följd av flyktingsituationen
 • Höjt tandvårdsbidrag för äldre
 • Satsningar på en jämlik och tillgänglig cancervård.
 • Vården till kvinnor behöver förbättras. Det är viktigt både ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
 • Preventivmedel inom läkemedelsförmånerna ska vara kostnadsfria för unga under 21 år.
 • Hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs är dess medarbetare. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning på både kort och lång sikt, bland annat på grund av svårigheter att rekrytera inom vissa yrkesgrupper.
 • Ökat stöd för arbetet med tillsyn

Tillsynen är ett viktigt verktyg för att uppmärksamma fel och brister i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter

 • En ny jämställdhetsmyndighet ska vara verksam från och med början av 2018. Jämställdhetsmyndigheten arbete ska utgå från det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
 • Under hösten presenteras en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor i den jämställdhetspolitiska skrivelsen.
 • Strategiskt och systematiskt arbete för barnets rättigheter.
 • Ökat antal administratörer inom socialtjänsten för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning.
 • Vid Socialstyrelsen inrättas ett nationellt kunskapscentrum för frågor kring ensamkommande barn.
 • Satsningar för ökad kvalitet och stärkt kompetensförsörjning inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården

För att nämna något!

God Jul och Gott Nytt År!

Lennart Axelsson

Riksdagsledamot, Nora

facebook Twitter Email