Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen för Nora Socialdemokratiska Arbetarekommun avger här med följande berättelse för 2017.

Medlemsantal Antalet medlemmar var vid 2017-12-31 252 medlemmar. Motsvarande siffra var 2016, 243 och 2015, 233 medlemmar.

Uppdrag Styrelsens sammansättning

Ordförande Bror-Erik Israelsson (fr o m 2017-10-08) , Ulla Bergström (t o m 2017-10- 08)
Vice ordförande Bror-Erik Israelsson (t o m 2017-10-08)
Kassör Mats Sundberg
Sekreterare Monica Sundberg (fr o m 2017-10-08) , Anneli Ström (t o m 2017-10-08)
Ledamot Solveig Oscarsson
Ledamot Anneli Ström
Ledamot Abdo Haj Mohammad (studieansvarig)
Ledamot Fredrik Munkvold (vice sekreterare)
Ledamot Kent Nilsson Ledamot Ulla Bergström (studieansvarig fr o m 2017-10-08)

Suppleant Ursula Steffensen (fr o m 2017-10-08) Bashir Sheikho (t o m augusti)
Suppelant Ulf Carlsson (vice ordförande fr o m 2017-10-08) facklig ledare

Revisorer
Ordinarie Tord Turesson
Ordinarie Claes Berglind
Ersättare Ulla Lindström-Nilsson

Övriga uppdrag

Ombud Fonus
Anna-Kay Törnqvist
Ersättare Ulla William Olsson

Förtroenderådet Partidistriktet
Ombud
Ulla Bergström, Jan-Åke Wildhammar, Solveig Oscarsson, Bror-Erik Israelsson, Anita Rundqvist, Abdo Haj Mohammad och Kent Nilsson
Ersättare Monica Sundberg, Ulf Carlsson, Camilla Sörman, Fredrik Munkvold, Ulla Lindström-Nilsson, Anna-Kay Törnqvist och Lennart Axelsson

Valberedningen
Sammankallande Sven-Erik Werner
Ledamot Claes Bergling, Annelie Kammerland (t o m augusti) och Sami Hoikkala (t o m december)

Aktiviteter under året
Medlemsmöten / Arbetarekommunmöten
Nora Arbetarekommun har under året 2017 hållit 6 st medlemsmöten utöver årsmötet. Mötena har hållits i partilokalen vid biblioteket. Antalet närvarande medlemmar har varit bra. Innehållet har varierat.
– Januarimötet hade programpunkterna kyrkoval och budget och inbjudna gäster var Maria Lagerman och Noras riksdagsman Lennart Axelsson.
– Aprilmötet presenterades delar av förstudien av nya Karlsängen. Inbjudna gäster var bildningschef Henric Lundberg och Nora kommuns fastighetscontroller Ida Kleist.
– Septembermötet hade programpunkterna Kyrkoval där inbjuden gäst var kyrkopolitiker Niklas Nilsson från Hallsberg. Det informerades även om Vätternvatten och ställningstagandet om det. Mötet hanterade information gällande nomineringar till riksdag och region inför kommande mandatperiod.
– Oktobermötet innehöll nomineringar riksdag och region och övriga nomineringar. Vi fick en presentation av Anna Karlsson som besökt Bomässan 2017 i Vallastaden Linköping.
– Novembermötet innehöll förslag till budget 2018 och information inför valet 2018.
– Decembermötet innehöll nomineringar, information om ”Lilla Valflockens” planering av arbetet med valprogrammet och kommande programlördagar. Margareta Eriksson avtackades för sin insats som kommunalråd.

Arbetarekommunen har hållit 9 protokollförda styrelsemöten under året.

Julgransplundring
En bit in i januari genomfördes den årliga Julgransplundringen på Stadshotellet. Musikunderhållning och dans kring granen och besök av tomten. Mycket välbesökt och uppskattat arrangemang.

Årsmötet
Årsmötet ägde rum den 19 mars i Konsthallen, biblioteket.

Nora 1 maj
Arbetarrörelsens helgdag 1 maj genomfördes traditionellt med ett välfyllt demonstrationståg genom Noras centrala delar, med Guldsmedshyttans musikkår i spetsen. Huvudtalare var Andreas Svahn, regionsstyrelsens ordförande, Solveig Oscarsson kommunstyrelsens ordförande och Elin Sörman, första namn på kyrkolistan. I sedvanlig stil avslutades hela arrangemanget med kaffe och dopp i församlingshemmet till musikunderhållning av Jon Jonsson från Grythyttan. Ett lyckat och välbesökt arrangemang.

Nationaldagen
Partiet representerades av många medlemmar och årets fanbärare från partiet var Mats Sundberg.

Noramarken
Som vanligt bedrev partiet ett marknadsstånd under Noramarken. Information och lotteriförsäljning samt samtal med partiföreträdare stod på programmet. Vi har fortsatt att köpa in exponeringsmaterial och under året hade vi bl a köpt in ett eventtält till ståndet vilket innebar att vi syntes mycket väl.

Familjefesten
Den 2 september genomfördes Familjefesten. Kåta, utrustning från Fritidsbanken, korvgrillning, ansiktsmålning, tipspromenad och fiskdamm stod på programmet. Välbesökt och många bra samtal.

Utbildningshelg
I augusti åkte fullmäktigegruppen och AK-styrelsen till Karlskoga folkhögskola för att påbörja arbetet med valprogrammet. Det var lunch till lunch och arbetet med valprogrammet påbörjades och även ”valflocksorganisationen” beslutades. Kommunikationsplanen genomgicks också. I december fortsatte arbetet med valprogrammet då vi hade en programlördag. Det arbetet har även fortsatt efter årsskiftet.

Utdelningar
Vi delade ut flygblad i samband med vårkampanjen i april inför 1 maj. Under Noramarken delade vi ut flygblad vid ståndet med bl a reklam inför familjefesten. Två Ärligt Talat delades ut, ett under våren och ett inför kyrkovalet och ett flygblad i november.

Höstkampanj
I oktober knackade vi dörr under två dagar i Gyttorp. Vi var få personer som knackade men det var bra samtal vi fick med oss. Uppföljningsmötet efter dörrknackningen hade vi i februari 2018.

Övriga aktiviteter
Mediagruppen
Under året har gruppen jobbat med arbetarekommuns hemsida och FB-sida och trycksaker som flygblad och Ärligt Talat. Många nyheter har rapporterats på hemsidan och FB genom våra företrädare inom kommunpolitiken, Regionen och från Riksdagen. FB-sidan är välbesökt.

Utbildning
Under året har 2 medlemmar gått steg 1 och 2 medlemmar har gått steg 2 i Socialdemokraternas grundutbildning. En person har gått Bommersviksakademin. I maj avslutade Solveig Oscarsson och Ulla Bergström en ledarskapsutbildning. Utbildningen startade i oktober 2016 och avslutades i maj 2017. Det var en utbildning som gick på Bommersvik under fyra helger.

Kommunalrådsuppdrag
I december valde kommunalrådet Margareta Eriksson att avsäga sig sitt uppdrag som kommunalråd. På Kommunfullmäktige i december valdes Jonas Åkerman som nytt kommunalråd efter henne.

Daglediggruppen
Daglediggruppen har fortsatt sina tisdagsträffar även under 2017 under ledning av Gerd Erlandsson. Under året har gruppen bl a gjort studiebesök på Sjöängsskolan i Askersund och ett studiebesök på Allaktivitetshuset i Nora (fd Windahls).

Slutord
Vi har under året varit en tapper kärna som varit delaktiga under alla våra aktiviteter. Stort tack till er. Vi har haft många och bra möten där vi har diskuterat mycket. Det som vi nu önskar är att vi också blir fler. Fler nya medlemmar och fler som är med på våra aktiviteter. Ska vi vara den katalysator som är med och utvecklar samt driver Nora kommun framåt behöver vi bli fler aktiva. Avslutningsvis ett stort tack till alla er som varit delaktiga i partiets aktiviteter under året. Vi styr mot ett bättre samhälle där fler engagerar sig.

Nora 2018-03-01

Styrelsen för Nora Arbetarekommun

Bror-Erik Israelsson,  Monica Sundberg,  Mats Sundberg,  Solveig Oscarsson,  Anneli Ström,  Fredrik Munkvold,  Abdo Haj Mohammed,  Kent Nilsson,  Ulla Bergström,  Ulf Carlsson  och  Ursula Steffensen

facebook Twitter Email