Dagordning Vikers S-förening

 1. Årsmötets öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justerare för årsmötet
 6. Verksamhetsberättelse
 7. Ekonomisk berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val enl. bilaga 1.
 11. Arvoden
 12. Rapporter/skrivelser
 13. Kalendarium 2018, diskussion angående möten och valaktiviteter.
 14. Studiecirklar; Nästa studiecirkelträff ”Halv tre hos os(s)” och resestudiecirkel, nästa resmål samt när i tid?
 15. Inbjuden gäst har ordet.
 16. Övrigt
 17. Avslutning
facebook Twitter Email