Dagordning AK årsmöte 18 mars

1 Mötets öppnande
2 Parentation
3 Mötets behöriga utlysande
4 Godkännande av dagordning
5 Val av mötespresidium – Ordförande – Sekreterare – Två justerare tillika rösträknare
6 Verksamhetsberättelser – Styrelsens – Kassörens – Kommunfullmäktigegruppens – Kyrkofullmäktigegruppens – Valberedningen
7 Revisorernas berättelse
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
9 Förslag om medlemsavgift till Arbetarekommunen
10 Val Se Valberedningens förslag
11 Diskussion kring valprogram
12 Fullmäktigelistan
13 Valprogrammet, diskussion
14 Övrigt
15 Inbjuden gäst
16 Avslutning

facebook Twitter Email