Pressmeddelande Afghanistan 2017-06-11

Kontaktperson: Ulla Bergström, 073 028 61 32

Socialdemokraterna i Nora skrev i en motion till den socialdemokratiska kongressen om den rådande flyktingsituationen och de strängare asylreglerna som framför allt drabbar barnen. Utifrån detta och den situation som nu råder i Afghanistan ställer vi oss helt bakom det uttalande som Kumla arbetarekommun har antagit.

Socialdemokraterna i Nora kräver ett omedelbart stopp av utvisningar till Afghanistan.

Att utvisa människor till Afghanistan måste upphöra! Afghanistan är inget säkert land.
Afghanistan är ett land som varit drabbat av konflikter under många år. Mängden internflyktingar i landet är stor och fattigdomen och korruptionen utbredd. Förutom talibanerna har också IS etablerat sig i landet. Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tillsvidare från alla resor till Afghanistan. Nyligen beslutade Tyskland att stoppa samtliga deportationer till landet.
Många av de som har flytt till Sverige från Afghanistan är barn och unga. Många av dem har aldrig bott i Afghanistan, utan levt i tillexempel Iran.
Människor kommer till Sverige med skyddsbehov och det är helt orimligt att de skickas till Afghanistan för att de fyllt 18 eller fått sin ålder uppräknad vilket skett på ett, som Migrationsverket själva medgett, ytterst godtyckligt sätt. Ålder spelar ingen roll om du utvisas till ett land i konflikt. Många unga saknar också kontakt- och skyddsnät i landet.
Sverige har skrivit på Barnkonventionen och Sveriges regering har aviserat att FN:s barnkonvention ska ges samma status som vanlig lag, med det följer en skyldighet att ta särskild hänsyn och ha perspektivet till barn och ungas situation.
Det är inhumant att utvisa människor oavsett ålder, till ett land där det råder stor osäkerhet och där vissa av dem inte varit tidigare. Frågetecknen kring säkerhetsläget och de godtyckliga åldersuppskrivningarna, gör att rättssäkerheten kraftigt kan ifrågasättas. Att i detta läge fortsätta med dessa utvisningar kan vi inte försvara och de får inte fortgå.
Hopplöshet och avsaknad av framtidstro försvårar integrationen och är dåligt både för den enskilde och för hela vårt samhälle.
Socialdemokraterna i Nora kräver att utvisningarna till Afghanistan omedelbart stoppas.

Nora den 11 juni 2017

Ulla Bergström                                                               Bror-Erik Israelsson

Ordförande i Nora arbetarekommun                              Vice ordf i Nora arbetarekommun

 

Utskrivbar PDF version: Pressmeddelande Afghanistan 170611

facebook Twitter Email