I höst väntar kyrkoval!

Den socialdemokratiska kyrkofullmäktigegruppen har bestått av våra nio ledamöter och fem ersättare. Gruppen har som regel samlats inför varje sammanträde i fullmäktige och kyrkoråd. Vid varje tillfälle har cirka fem till åtta medlemmar varit närvarande. Vår nomineringsgrupp har representanter ibland annat stiftsgården i Rättvik och Finnåkers kursgård.

I år är det kyrkoval den 17 september och vi ska rösta in medlemmar till det lokala kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Jag hoppas att vi tillsammans gör en bra valrörelse och ökar på våra mandat till de nästkommande fyra åren. Valberedningen har gjort ett bra arbete och har presenterat en fullmäktigelista med hela tjugotre namn.

Vi planerar att ha en studiecirkel inför kommande valarbete. Då hoppas vi att så många som möjligt kan och vill vara med i diskussionen.Du är varmt välkommen!

Vi har under en längre tid haft vakanta prästtjänster som påverkar församlingsarbetet negativt, pensionerande präster från andra församlingar har fått gå in och vikariera, mest på förrättningar. Vi hoppas att den svåra situation som är i nuläget ska lösa sig inom kort.

Ett extra kyrkofullmäktigemöte fick sammankallas till den 26 januari för att Posks nomineringsgrupp begärde att antalet ledamöter i kyrkofullmäktige skulle minskas från 29 till 25 ledamöter. Den socialdemokratiska gruppen och Vår kyrkas grupp yrkade på att antalet ska vara oförändrat. Utfallet i fullmäktige blev att antalet ledamöter blev oförändrat.

För kyrkofullmäktigegruppen

Leif Broms

facebook Twitter Email