Nu blickar vi mot 2017!

När jag skriver detta har vi tänt fjärde adventsljuset. Julen står för dörren och snart är år 2016 historia. När jag blickar tillbaka på året som snart gått kan jag konstatera att det har varit tufft men vi har lyckats nå många av våra mål.

Vi har lyckats vända den höga nettokostnadsutvecklingen från år 2015 och vi har slagit rekord i vårdproduktion. Den takt kostnaderna steg med förra året var inte hållbart, därför fattade vi i stor enighet (bara Liberalerna var inte med på beslutet) om handlingsplaner för en ekonomi i balans.
I det arbetet har vi tillsammans lyckats väl. Nu står Region Örebro län på en mer stabil ekonomisk grund inför kommande år. Prognosen för helåret är ett planerat överskott på över 250 miljoner kronor. Vi är tillbaka på låga nettokostnader, och vårdproduktionen är hög, till gagn för patienterna.

Årets mest diskuterade fråga har varit regionfrågan. Många möten inom och mellan län har hållits för att försöka bilda större regioner i Sverige. Men nu har vi svaret, den nationella politiken nådde inte fram, denna gång heller. Det kommer säkerligen att dröja innan storregionfrågan blir aktuell igen.

Men allt arbete som jag och flera med mig har lagt ner på processen har ändå inte varit förgäves. Tillsammans med övriga landsting och regioner, som omfattades av förslaget att bilda en eventuell Svealandsregion, har vi funnit gemensamma utvecklingsområden och i många fall kommit varandra närmre. På tisdag den 20 december ska vi träffas för att diskutera hur vi nu ska arbeta för att stärka våra befintliga samarbeten ytterligare.
Vi kan summera 2016 som ett spännande och i många delar lyckosamt år.

Nu blickar vi framåt!

I slutet av november tog Regionfullmäktige beslut om budget och verksamhetsplan för 2017.

Vårdsatsningarna fortsätter nästa år, både verksamhet och byggnation. Verksamheterna får full uppräkning av budgetramarna med 2,1 procent. Det finns mer att göra och den positiva utveckling som vi har nu visar att det är möjligt. Fokus ligger på att öka tillgängligheten och samtidigt ha en ekonomi i balans. Det ger förutsättningar för framtida satsningar.

Arbetet fortsätter under nästa år med att öka professionens kompetens inom hälso- och sjukvården. Jag vill gärna framhålla satsningen på att vidareutbilda sjuksköterskor till specialisttjänster. När det gäller läkare är det viktigt att se till att regionen får fler specialister i allmänmedicin och möjlighet att anställa fler läkare som är färdiga med sin utbildning vid Örebro universitet till sommaren. Summeringen vad gäller årsarbetare visar att vi per september jämfört med förra året har ett drygt 40-tal fler sjuksköterskor, ett drygt 30-tal fler läkare och ett drygt 20-tal fler undersköterskor anställda.

Det viktiga arbetet för att minska skillnaderna i hälsa bland befolkningen och att korta väntetider fortsätter. Antalet planerade operationer har hittills under året ökat med 11 procent jämfört med förra året och 27 000 fler vårdbesök har gjorts. Genom den ökade vårdproduktionen bör också tillgängligheten öka.

Jag hoppas och tror att det finns utrymme för nytänkande och kreativa lösningar i organisationen med nya närsjukvårdsområden, länsperspektiv och koncentration av vissa specialistverksamheter. Mobila lösningar och IT-verksamhet som förbättrar tillgänglighet är områden som får ökad betydelse för att ge snabbare och effektivare vård.

Ett orosmoln är att långtidssjukfrånvaron ökar, nationellt och också hos oss. Därför startar ett arbete med att kartlägga orsaker till sjukfrånvaro. Vit måste säkerställa att vår personal har en god arbetsmiljö och att det finns aktiva åtgärder för att förebygga sjukskrivningar.
Vii är inne i slutfasen av arbetet med en reviderad utvecklingsstrategi, RUS, för Örebro län. Det dokumentet kommer att vara viktigt under flera år framåt för regionen, kommunerna, universitetet och näringslivet. RUS:en pekar ut gemensamma utmaningar och utvecklingsfrågor för länet. En remissversion ska skickas ut om några månader.

Slutligen vill jag passa på att tacka för mig. Detta är min sista rapport till hemsidan som Regionråd. Den 31 januari 2017 slutar jag som politiker efter 22 år som heltidspolitiker varav 12 år som styrelseordförande.

Därför vill jag rikta ett stort TACK till alla partivänner Nora och önska er en riktigt God Jul och Gott Nytt År

Marie-Louise Forsberg Fransson

Regionstyrelsens ordförande

facebook Twitter Email