Äldreplan och e-hälsoplan på gång

Vid senaste välfärdsberedningen presenterade Susann Cederlund och Ida Örnberg hur planeringen ser ut med att ta fram en äldreplan för Nora kommun. Tanken är att äldreplanen ska fungera som ett långsiktigt ”paraply” och att fördjupningar sedan sker i andra planer och delplaner.

Fokusgruppsintervjuer kommer att ske med grupper av äldre. Inbjudan kommer att skickas till slumpvis utvalda personer. Ambitionen är att grupperna består av hälften kvinnor och hälften män. De som bor utanför Nora stad kommer att erbjudas skjuts om behov finns. Tidsplanen är att äldreplanen ska vara klar i januari 2017. Socialchefen kommer att redovisa arbetet med äldreplanen i socialutskottet så att vi kan följa arbetet.

Vi arbetar också med en e-hälsoplan, för att ta vara på de tekniska framsteg som sker. Det kan vara till exempel en kamera som tittar till en person på natten. Det kan vara positivt för en del av de som har hjälp. De slipper att någon kommer in och stör på natten, men de kan ändå känna sig trygga.

Självklart får man själv bestämma om man vill ha kamera eller inte. Man har upplevt det positivt på de ställen där man har haft kamera. Det är ett exempel på hur man kan använda den nya tekniken. Det händer mycket inom det området, så det är viktigt att Nora kommun har en plan för hur man ska använda den nya tekniken.

Margaretha Eriksson

Ordförande, socialutskottet

facebook Twitter Email